Koncepcia Ochrany

Koncepcia ochrany Ria Payment Institution, E.P., S.A.U pred legalizáciou a financovaním terorizmu a základné princípy AML/CTF

1. ÚVOD

Ria Payment Institution, E.P., S.A.U , je spoločnosť poskytujúca platobné služby registrovaná na adrese Calle Cantabria 2 - 2A1, Alcobendas, 28108, Madrid, Španielsko pod registračným číslom A80696792. Ria Payment Institution, E.P., S.A.U je autorizovaný platobný subjekt registrovaný vя registri špeciálnych subjektov Španielskej banky pod číslom 6842.

Finančná inštitúcia vydáva túto koncepciu ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu s cieľom zabrániť zneužitiu spoločnosti pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

 

2. KONCEPCIA OCHRANY

Táto koncepcia ochrany formuluje základné princípy v boji proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, pričom pri spracovaní boli starostlivo zvážené charakter svojich obchodných činností, vrátane štruktúry klientov a ich rizikového profilu, rozsah činností a produktov, geografické riziká a vyhodnotila ich kontexte s nimi súvisiacich rizík v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Koncepcia je spracovaná v súlade so zákonom 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu ako aj čl. 2 Metodického usmernenia Národnej banky Slovenska 4/2019.

Koncepcia ochrany je súčasťou organizačnej štruktúry finančnej inštitúcie a jej agentov, je trvale presadzovaná a verejne dostupná pre klientov agentov. Za celkovú ochranu pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu zodpovedá finančná inštitúcia. Určená osoba zodpovedá za praktickú realizáciu činností v oblasti ochrany finančnej inštitúcie a jej agentov (t. j. výkon bežných činností zabezpečujúcich napĺňanie koncepcie ochrany, nahlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s Národnou bankou Slovenska a Finančnej spravodajskej jednotky.) V prípade neobvyklých alebo podozrivých činností agent neodkladne informuje finančnú inštitúciu a tá tieto skutočnosti preverí. V prípade potvrdenia tohto podozrenia, určená osoba informuje FSJ a doručí spätnú väzbu aj agentovi.

 

3. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Určená osoba ako aj tím compliance sú zamestnancami finančnej inštitúcie. Na odvolanie určenej osoby sa vyžaduje rozhodnutie tímu compliance. Organizačná štruktúra zabezpečuje efektívny a nezávislý výkon činností, najmä oddelenie činnosti určenej osoby od výkonu obchodov a určená osoba má neobmedzený prístup ku všetkým dokumentom a databázam finančnej inštitúcie, tím compliance a určená osoba samostatne rozhodujú pri posudzovaní neobvyklých obchodných operácií klientov ako aj o zasielaní hlásení týchto operácií Finančnej spravodajskej jednotke. Program vlastnej činnosti zameraných na proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu ako aj ďalších interných právnych predpisov v tejto oblasti, ktoré podrobne popisujú realizáciu opatrení na prevenciu a odhaľovanie prípadných pokusov o legalizáciu z príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na rôznych úrovniach a s ktorým sú v potrebnom rozsahu oboznámení všetci zamestnanci finančnej inštitúcie ako aj jej agenti. RIA PAYMENT INSTITUTION, EP S. A. U. má riadne vytvorený systém realizácie odbornej prípravy zamestnancov v oblasti prevencie pred legalizáciou príjmov trestnej činnosti a financovaním terorizmu, v rámci ktorej je každý nový zamestnanec vyškolený na plnenie povinností v tejto oblasti, pričom každoročne prebieha odborná príprava zamestnancov a agentov s cieľom, aby mali všetky potrebné informácie a znalosti nevyhnutné na plnenie ich povinnosti v spojitosti s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

 

4. POZNAJ SVOJHO KLIENTA A HODNOTENIE RIZÍK

Finančná inštitúcia vykonáva dôsledné zisťovanie údajov o svojich klientoch relevantných z pohľadu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, v rámci ktorej zbiera v potrebnom rozsahu údaje potrebné na jednoznačnú identifikáciu klienta a jej overenie, identifikáciu konečného užívateľa výhod a jej overenie, získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu, zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou, prípadne aj ďalších údajov v závislosti od hodnotenia rizík tohto klienta.

RIA PAYMENT INSTITUTION EP, S. A. U. má zavedený systém hodnotenia rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Riziká sú vyhodnocované vo vzťahu ku každému klientovi a na základe ich vyhodnotenia je zabezpečovaná primeraná starostlivosť vo vzťahu ku každému klientovi. Postupy pri posudzovaní klientov a ich obchodných operácií sú založené na základe rizikovo orientovaného prístupu a hodnotenia zohľadňujúceho mieru poznania klienta, charakter produktov využívaných klientom a úroveň starostlivosti zodpovedajúcu jeho rizikovému profilu. V súlade s regulačnými požiadavkami vykonáva v pravidelných časových intervaloch aj aktualizáciu získaných údajov o klientoch a na základe nových poznatkov aj prehodnotenie ich rizikového profilu.

 

5. POSUDZOVANIE OBCHODOV

Finančná inštitúcia implementovala účinný mechanizmus zameraný na zisťovanie situácií a obchodov, ktorých cieľom je legalizovať príjmy z trestnej činnosti alebo financovať terorizmus. Za týmto účelom odborne vyškolení zamestnanci na základe získaných údajov a poznatkov o klientovi posudzujú dôsledne každý obchodný vzťah, a to pred jeho uzavretím, ako aj počas jeho trvania. Finančná inštitúcia ďalej súčasne vykonáva aj priebežný monitoring vykonávaných platobných operácií prostredníctvom špecializovaných softvérových nástrojov.

RIA PAYMENT INSTITUTION EP S. A. U. plní povinnosti vyplývajúce zo zákonov, ktoré ukladajú povinnosti v oblasti medzinárodných sankcií zabezpečujúcich mier a bezpečnosť. Na základe neho pred aj počas trvania obchodného vzťahu s klientom identifikuje s využitím špecializovaných nástrojov a služieb, či klient nie je vedený na sankčnom zozname. Finančná inštitúcia má takisto implementované pravidlá, ktoré definujú postupy zamestnancov v prípade, ak sú voči klientovi alebo voči ktorejkoľvek s ním súvisiacich osôb uplatňované medzinárodné sankcie alebo sa uplatňovaná medzinárodná sankcia.

 

6. ZISŤOVANIE A HLÁSENIE NEOBVYKLÝCH OBCHODNÝCH OPERÁCIÍ

RIA PAYMENT INSTITUTION EP, S.A.U. venuje osobitnú pozornosť všetkým zložitým, nezvyčajne veľkým obchodom a všetkým obchodom s nezvyčajnou povahou, ktoré nemajú zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel, s cieľom v maximálnej možnej miere preskúmať účel týchto obchodov. V prípade zistenia akýchkoľvek podozrivých okolností ma platobná inštitúcia jednoznačne definované pravidlá, na základe ktorej zamestnanec, ktorý v spojitosti s obchodnou operáciou identifikoval podozrenie, vykoná interné hlásenie a postúpi potrebné informácie špecializovaným zamestnancom, ktorí obchodnú operáciu vyhodnotia podľa definovaných štandardov a pravidiel z hľadiska jej neobvyklosti. Všetky obchodné operácie, ktoré sú posúdené ako neobvyklé, sú bezodkladne zákonom stanoveným spôsobom ohlásené Finančnej spravodajskej jednotke.

 

7. SYSTÉM VNÚTORNEJ KONTROLY

V súlade s regulačnými požiadavkami má finančná inštitúcia zavedený účinný systém vnútornej kontroly, pričom povinnosti súvisiace s vnútornou kontrolou sa týkajú všetkých úrovní organizačnej štruktúry spoločnosti, ktoré vykonáva dohľad aj nad plnením povinností finančnej inštitúcie, agentov a jednotlivých zamestnancov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. V rámci uvedeného systému vnútornej kontroly je minimálne raz ročne vykonávaná zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly špecializovaná kontrola plnenia a dodržiavania programu AML a iných vnútorných predpisov v tejto oblasti, v rámci ktorej sa overujú prijaté postupy na účely ochrany pred legalizáciou alebo financovaním terorizmu, ako aj výkon povinností zamestnancami.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vyššie uvedené základné princípy a zásady Koncepcie ochrany sú rozpracované a konkretizované v interných predpisoch za účelom podrobného popisu realizácie opatrení na prevenciu a odhaľovanie pokusov o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu. Najdôležitejším interným predpisom, ktorým je Koncepcia ochrany vykonávaná, je Program AML. Koncepcia ochrany a postupy rozpracované v interných predpisoch z nej vyplývajúce sú platné a záväzné pre všetkých zamestnancov RIA PAYMENT INSTITUTION EP, S.A.U. Koncepcia je záväzná pre všetkých zamestnancov finančnej inštitúcie ako aj agentov a je verejne dostupná na každom mieste agenta.